Český komitét pro matematiku

Český národní komitét pro matematiku (dále jen komitét) representuje členství České republiky v Mezinárodní matematické unii (International Mathematical Union), která je mezinárodní vědeckou organizací nevládního charakteru, mající za cíl podporovat mezinárodní spolupráci v matematice.
Komitét byl zřízen rozhodnutím Akademické rady Akademie věd ČR dne 9. 5. 1995 na jejím 38. zasedání.
Komitét úzce spolupracuje s Českou matematickou společností, sekcí Jednoty českých matematiků a fyziků, a při stycích s mezinárodními vědeckými institucemi zastupuje zájmy české vědy s cílem její integrace do vědy světové.
Ze své činnosti je komitét odpovědný svému zřizovateli. Ve své práci se řídí svým Organizačním a jednacím řádem a pokyny Rady pro zahraniční styky AV ČR.

Kontaktní adresa

Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc., tajemník ČKM
Západočeská univerzita
Katedra matematiky
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
tel. (+420) 37763 2637
fax: (+420) 37763 2602

Složení komitétu na období 2006 – 2010 a 2011 - 2014

Předseda: Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., MFF UK Praha
Místopředseda:   RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., MÚ AV ČR Praha
Tajemník: Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc., FAV ZČU Plzeň
Členové: Prof. RNDr. Jaromír Antoch, DrSc., MFF UK Praha
Prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc., FEI VŠB-TU Ostrava
Prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc., MÚ AV ČR Praha
Prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc., PřF MU Brno
Prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc., PřF MU Brno
RNDr. Milan Studený, DrSc., ÚTIA AV ČR Praha
Doc. RNDr. Jan Trlifaj, DSc., MFF UK Praha
Prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc., MFF UK Praha

Interní informace a dokumenty